Оглас: Вработете се во Министерството за труд и социјала за 20.000 денари плата

АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 118/2013
за вработување на 50 државни службеници во Министерство за труд и социјална политика за следните работни места:АПЛИЦИРАЈ

1. Помлад соработник – Административно – оперативна подршка и обработка на податоци од областа на еднаквите можности (3)извршител(и);

- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Општествени науки
- без работно искуство
- познавање на англиски или друг светски јазик
- познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 20.170.00 денари

2. Помлад соработник – Административно -оперативна поддршка и обработка на податоци за остварени права за боречка и инвалидска заштита, лоцирано во Скопје (2)извршител(и);

- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Општествени науки
- Без работно искуство
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 20.170.00 денари

3. Помлад соработник – Административно -оперативна поддршка и обработка на податоци за остварени права за боречка и инвалидска заштита, лоцирано во општина -Штип (1)извршител(и);

- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Општествени науки
- Без работно искуство
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 20.170.00 денари

4. Помлад соработник – Административно -оперативна и техничка поддршка и изработка на решенија за спроведени инспекциски надзори од областа на работните односи- помлад инспектор, лоцирано во општина – Велес (1)извршител(и);

- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Општествени или Хуманистички науки
- Без работно искуство
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 20.170.00 денари

5. Помлад соработник – Административно -оперативна и техничка поддршка и изработка на решенија за спроведени инспекциски надзори од областа на работните односи- помлад инспектор, лоцирано во општина – Прилеп (1)извршител(и);

- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Општествени или Хуманистички науки
- Без работно искуство
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 20.170.00 денари

6. Помлад соработник – Административно -оперативна и техничка поддршка и изработка на решенија за спроведени инспекциски надзори од областа на безбедност и здравје при работа- помлад инспектор, лоцирано во општина – Битола (1)извршител(и);

- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – Општествени науки
- без работно искуство
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 20.170.00 денари

7. Виш референт – Документарист – архивар во областа на работните односи и безбедност и здравје при работа, лоцирано во општина – Битола (2)извршител(и);

- Више или Средно образование (VI или IV)
- најмалку две (2) години работно искуство во струката
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 14.351.00 денари

8. Виш референт – Документарист – архивар, лоцирано во Скопје (2)извршител(и);

- Више или Средно образование (VI или IV)
- најмалку две (2) години работно искуство во струката
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 14.351.00 денари

9. Референт – Административно – Техничка обработка на податоци за спроведен инспекциски надзор во областа безбедност и здравје при работа (4)извршител(и);

- Више или Средно образование (VI или IV)
- најмалку една (1) година работно искуство во струката
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 13.624,00 денари

10. Помлад референт – Административно- техничка поддршка во спроведување на инспекциски надзори од областа на работните односи (13)извршител(и);

- Више или Средно образование (VI или IV)
- Без работно искуство
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 12.655,00 денари

11. Помлад референт – Административно – техничка поддршка во спроведување на инспекциски надзори од областа на работните односи, лоцирано во општина – Штип (5)извршител(и);

- Више или Средно образование (VI или IV)
- Без работно искуство
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 12.655,00 денари

12. Помлад референт – Административно – техничка поддршка во спроведување на инспекциски надзори од областа на работните односи, лоцирано во општина – Велес (5)извршител(и);

- Више или Средно образование (VI или IV)
- Без работно искуство
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 12.655,00 денари

13. Помлад референт – Административно- техничка поддршка во спроведување на инспекциски надзори од областа на безбедност и здравје при работа, лоцирано во општина – Битола (5)извршител(и);

- Више или Средно образование (VI или IV)
- Без работно искуство
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 12.655,00 денари

14. Помлад референт – Административно- техничка поддршка во спроведување на инспекциски надзори од областа на безбедност и здравје при работа, лоцирано во општина – Прилеп (5)извршител(и);

- Више или Средно образование (VI или IV)
- Без работно искуство
- Познавање на MS Office апликации и користење на Интернет
- неделното работно време е од понеделник до петок, 8 работни часа (8.30-16.30); основна плата 12.655,00 денари

Покрај горнаведените посебни услови, предвидени во Правилникот за систематизација на работните места на Министерство за труд и социјална политика заинтетресираните кандидати треба да ги исполнуват и општите услови за вработување на државни службеници, предвидени во членот 13 став (2) од Законот за државни службеници.

Рокот за доставување на пријавите изнесува (20) дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на објавувањето). Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.Уредно пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на испитот за државен службеник и за достапноста на материјалите за подготовка на кадидатите за полагање на испитот. По полагањето на испитот за државен службеник со петте најуспешни кандидати за секое работно место, односно извршител, ќе се спроведе интервју во рок од седум (7) дена од денот на полагањето на испитот, во просториите на институцијата за чии потреби е објавен јавниот оглас.

Заинтересираните кандидати можат да поднесат ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК (Јавен Оглас), во писмена форма преку писарницата на Агенцијата, по пошта на адреса Агенција за администрација Ул. Јуриј Гагарин бр. 15 – Комисија за селекција на државен службеник (со назнака за оглас број 118/2013) или во електронска форма преку интернет локацијата на Агенцијата за администрација http://prijava.aa.mk.Работните места се предвидени во согласност со Закон за социјална заштита и Програма за вработување на лица кои до 18 години имале статус на дете без родители и без родителска грижа – Програма Д-10 за 2013 година.

24.08.2013 - 15:53

најчитано сега