Импресум

Издавач:

ЊУ МЕДИА КОМЈУНИКЕЈШН ДООЕЛ Скопје
marketing@press24.mk

Главен и одговорен уредник: 

Славица Арсова
slavica@press24.mk

Редакција:

Софија Диздаревиќ
Весна Тошевска
Александар Спасовски
Сашка Велјановска
Дејан Цветковски
Габриела Лескова

Контакт:

email: contact@press24.mk
phone: 072 222 042