АНКЕТА: 34% од граѓаните се против Скопје 2014

1.         Во колкава мера го поддржувате/ не го поддржувате проектот Скопје 2014?

 

•           Целосно го поддржувам                                          24,4%

•           До некаде го поддржувам                                        39,2%

•           Воопшто не го поддржувам                                                34%

•           Не знам                                                                      2,3%

•           Одбива да одговори                                                             0,1%

 

1.1       Прашањето “Во колкава мера го поддржувате/ не го поддржувате проектот Скопје  2014?„ поставено само кај етничките Македонци:

 

•           Целосно го поддржувам                                          28%

•           До некаде го поддржувам                                        42%

•           Воопшто не го поддржувам                                                27%

•           Не знам                                                                        2%

•           Одбива да одговори                                                               1%

 

1.2       Прашањето “Во колкава мера го поддржувате/ не го поддржувате проектот Скопје  2014?„ поставено само кај етничките Албанци:

 

•           Целосно го поддржувам                                          14%

•           До некаде го поддржувам                                        26%

•           Воопшто не го поддржувам                                                57%

•           Не знам                                                                        3%

•           Одбива да одговори                                                               0%

 

2.         Која од следниве изјави појасно го опишува Вашиот став?

 

•           Повеќе ми се допаѓа  новиот лик на центарот на Скопје, предвиден со проектот Скопје 2014, отколку стариот лик на центарот на градот                    60,3%

•           Повеќе ми се допаѓа стариот лик на центарот на Скопје, отколку новиот лик предвиден со проектот Скопје 2014                                                          35,6%

•           Незнам                                                                                                        3,5%

•           Одбива да одговори                                                                                              0,6%

 

2.1       Прашањето „Која од следниве изјави појасно го опишува Вашиот став?“, поставено само кај етничките Македонци:

 

•           Повеќе ми се допаѓа  новиот лик на центарот на Скопје, предвиден со проектот Скопје 2014, отколку стариот лик на центарот на градот                     64%

•           Повеќе ми се допаѓа стариот лик на центарот на Скопје, отколку новиот лик предвиден со проектот Скопје 2014                                                           31%

•           Незнам                                                                                                         4%

•           Одбива да одговори                                                                                               1%

 

2.2       Прашањето „Која од следниве изјави појасно го опишува Вашиот став?“, поставено само кај етничките Албанци:

 

•           Повеќе ми се допаѓа  новиот лик на центарот на Скопје, предвиден со проектот Скопје 2014, отколку стариот лик на центарот на градот                      44%

•           Повеќе ми се допаѓа стариот лик на центарот на Скопје, отколку новиот лик педвиден со проектот Скопје 2014                                                            54%

•           Незнам                                                                                                          2%

•           Одбива да одговори                                                                                                0%

 

3.         Во колкав степен Вам лично Ви се допаѓа барокниот стил на градбите од проектот Скопје 2014, на скала од 1 до 5?

 

•           1- воопшто не ми се допаѓа                                                 25%

•           2- донекаде не ми се допаѓа                                       6%    

•           3- ниту ми се допаѓа, ниту не ми се допаѓа                       14%

•           4- донекаде ми се допаѓа                                                      31%

•           5- сосема ми се допаѓа                                                          21%

•           Незнам                                                                                     3%

________________________________________________________

•           Сумарно позитивно                                                              52%

•           Сумарно негативно                                                              32%

 

 

 

 

 

3.1       Прашањето „Во колкав степен Вам лично Ви се допаѓа барокниот стил на градбите од проектот Скопје 2014, на скала од 1 до 5?“, поставено само кај етничките Македонци:

 

•           1- воопшто не ми се допаѓа                                                 19%

•           2- донекаде не ми се допаѓа                                      6%    

•           3- ниту ми се допаѓа, ниту не ми се допаѓа                       14%

•           4- донекаде ми се допаѓа                                                      33%

•           5- сосема ми се допаѓа                                                          25%

•           Незнам                                                                                     3%

________________________________________________________       

•           Сумарно позитивно                                                              58%

•           Сумарно негативно                                                              26%

 

3.2       Прашањето „Во колкав степен Вам лично Ви се допаѓа барокниот стил на градбите од проектот Скопје 2014, на скала од 1 до 5?“, поставено само кај етничките Албанци:

 

•           1- воопшто не ми се допаѓа                                                 44%

•           2- донекаде не ми се допаѓа                                       6%    

•           3- ниту ми се допаѓа, ниту не ми се допаѓа                       11%

•           4- донекаде ми се допаѓа                                                      29%

•           5- сосема ми се допаѓа                                                            7%

•           Незнам                                                                                     3%

________________________________________________________       

•           Сумарно позитивно                                                              36%

•           Сумарно негативно                                                              50%

 

4.         Колку се согласувате со изјавата “Изградбата на новите мостови во центарот на Скопје е неопходна за поврзување на објектите од двете страни на реката и олеснување на комуникацијата во центарот на градот“?

 

•           1- воопшто не се согласувам                                               15%

•           2- донекаде не се согласувам                                                 5%    

•           3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам                     9%

•           4- донекаде се согласувам                                                    27%

•           5- потполно се согласувам                                                   44%

•           Не знам                                                                                    1%

________________________________________________________       

•           Сумарно позитивно                                                              71%

•           Сумарно негативно                                                              19%

 

5.         Колку се согласувате со изјавата „Ми се допаѓа стилот на новите мостови на реката Вардар“?

 

•           1- воопшто не се согласувам                                               16%

•           2- донекаде не се согласувам                                                 4%    

•           3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам                     9%

•           4- донекаде се согласувам                                                    27%

•           5- потполно се согласувам                                                   39%

•           Не знам                                                                                    5%

________________________________________________________

•           Сумарно позитивно                                                              66%

•           Сумарно негативно                                                              21%

 

6.         Колку се согласувате со изјавата „Менувањето на фасадите и ликот на постоечките објекти, како згради, мостови и слично е неопходно заради нивно вклопување во новиот лик на градот“?

 

•           1- воопшто не се согласувам                                               17%

•           2- донекаде не се согласувам                                                 6%    

•           3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам                   12%

•           4- донекаде се согласувам                                                    27%

•           5- потполно се согласувам                                                   37%

•           Не знам                                                                                    1%

________________________________________________________

•           Сумарно позитивно                                                              63%

•           Сумарно негативно                                                              23%

 

7.         Колку се согласувате со изјавата „Проектот Скопје 2014 го урбанизира и го култивира централното градско подрачје“?

 

•           1- воопшто не се согласувам                                               22%

•           2- донекаде не се согласувам                                                 7%    

•           3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам                   13%

•           4- донекаде се согласувам                                                    30%

•           5- потполно се согласувам                                                   25%

•           Не знам                                                                                    3%

________________________________________________________

•           Сумарно позитивно                                                              55%

•           Сумарно негативно                                                              29%

 

8.         Колку се согласувате со изјавата „Ми се допаѓа споменикот и фонтаната Воин на коњ во центарот на Плоштад Македонија“?

 

•           1- воопшто не се согласувам                                               22%

•           2- донекаде не се согласувам                                                 4%    

•           3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам                     6%

•           4- донекаде се согласувам                                                    18%

•           5- потполно се согласувам                                                   49%

•           Не знам                                                                                    1%

________________________________________________________

•           Сумарно позитивно                                                              67%

•           Сумарно негативно                                                              26%

 

8.1       Прашањето „Колку се согласувате со изјавата - ми се допаѓа споменикот и фонтаната Воин на коњ во центарот на Плоштад Македонија ?“,поставено само кај етничките Македонци:

 

•           1- воопшто не се согласувам                                               11%

•           2- донекаде не се согласувам                                                 4%    

•           3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам                     7%

•           4- донекаде се согласувам                                                    18%

•           5- потполно се согласувам                                                   59%

•           Не знам                                                                                    1%

________________________________________________________

•           Сумарно позитивно                                                              77%

•           Сумарно негативно                                                              15%

 

8.2       Прашањето „Колку се согласувате со изјавата - ми се допаѓа споменикот и фонтаната Воин на коњ во центарот на Плоштад Македонија ?“,поставено само кај етничките Албанци:

 

•           1- воопшто не се согласувам                                               59%

•           2- донекаде не се согласувам                                                 6%

•           3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам                     4%

•           4- донекаде се согласувам                                                    14%

•           5- потполно се согласувам                                                   15%

•           Не знам                                                                                    2%

________________________________________________________

•           Сумарно позитивно                                                              29%

•           Сумарно негативно                                                              65%

 

9.         Колку се согласувате со изјавата „Изградбата на новите објекти кои ги предвидува проектот Скопје 2014 (филхармонија, музеи, театри, министерства ит.н.) е од големо значење за Скопје и Република Македонија“?

 

•           1- воопшто не се согласувам                                               15%

•           2- донекаде не се согласувам                                                 5%    

•           3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам                   11%

•           4- донекаде се согласувам                                                    27%

•           5- потполно се согласувам                                                   40%

•           Не знам                                                                                    2%

________________________________________________________

•           Сумарно позитивно                                                              67%

•           Сумарно негативно                                                              20%

 

 

 

 

 

9.1       Прашањето „Колку се согласувате со изјавата - Изградбата на новите објекти кои ги предвидува проектот Скопје 2014 (филхармонија, музеи, театри, министерства и т.н.) е од големо значење за Скопје и Република Македонија?“, поставено само кај етничките Македонци:

 

•           1- воопшто не се согласувам                                               11%

•           2- донекаде не се согласувам                                                 4%    

•           3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам                   13%

•           4- донекаде се согласувам                                                    25%

•           5- потполно се согласувам                                                   45%

•           Не знам                                                                                    2%

________________________________________________________

•           Сумарно позитивно                                                              71%

•           Сумарно негативно                                                              15%

 

9.2       Прашањето, „Колку се согласувате со изјавата - Изградбата на новите објекти кои ги предвидува проектот Скопје 2014 (филхармонија, музеи, театри, министерства и т.н.) е од големо значење за Скопје и Република Македонија?“, поставено само кај етничките Албанци:

 

•           1- воопшто не се согласувам                                               31%

•           2- донекаде не се согласувам                                                 6%    

•           3- ниту се согласувам, ниту не се согласувам                     6%

•           4- донекаде се согласувам                                                    37%

•           5- потполно се согласувам                                                   19%

•           Не знам                                                                                    1%

________________________________________________________

•           Сумарно позитивно                                                              56%

 

•           Сумарно негативно                                                              37%

(Интегрален текст од анкета на Институт Димитрија Чуповски)

28.07.2013 - 11:42

најчитано сега