Со пари в џеб на прошетка на Кале - тврдината конечно отворена за посетители

Твр­ди­на­та Ка­ле конечно е от­во­ре­на за по­се­ти­те­ли. Гра­ѓа­ни­те и ту­рис­ти­те, по две години пауза, мо­жат да ја посетат тврдината. Најновите измени предвидуваат на секој од влезовите да биде постаена чуварска служба кај која ќе треба да се пријавуваат посетителите, објавува Вест.

-Тен­зи­и­те кои беа по­ра­ди из­град­ба­та на црк­ва­та се сми­ри­ја, но на Ка­лето се из­вр­шу­ва­ат ар­хе­о­лош­ки ис­ко­пи и кон­зер­ва­тор­ски ра­бо­ти, па за­тоа е пот­ре­бен од­ре­ден ре­жим на дви­же­ње низ него, ве­ли директорот на Управата за заштита на културното наследство, Па­ско Куз­ман за Вест.

Тој најавува дека влезот во иднина ќе се наплаќа.

 

-Го под­гот­ву­ва­ме Ка­ле­то да ста­не мес­то кое се­кој ту­рист би го по­се­тил и би имал што да ви­ди. Ве­ќе се пос­та­ве­ни два те­лес­ко­па, од кои мо­же да се ви­ди це­ло Скоп­је, а во тек се и кон­зер­ва­тор­ски­те ра­бо­ти за заш­ти­та на ос­та­то­ци­те од Ото­ман­ска­та Им­пе­ри­ја. Ко­га ќе ги за­вр­ши­ме си­те овие ра­бо­ти, ќе поч­не­ме да нап­ла­ќаме влез­ни­ца, вели Куз­ман за Вест.

Твр­ди­на­та Ка­ле бе­ше зат­во­ре­на за по­се­ти­те­ли по те­пач­ката за из­град­ба на црк­ва во фев­ру­а­ри 2011 го­ди­на.

ФОТО: arheo.com.mk

најчитано сега