Ова се десетте најдобри македонски лекари

ТОП 10 најдобри македонски лекари

#

Име на лекар

Презиме на лекар

Здравствена Установа

1

Соња

Бојаџиева

ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

2

Благица

Илиеска

ЈЗУ Општа болница - Прилеп

3

Ацо

Димов

ЈЗУ УК за детска хирургија

4

Наташа

Јаковљевиќ

ЈЗУ УК за дерматологија

5

Мире

Петковски

СБ  за белодробни заболувања и туберкулоза - Јасеново

6

Mара

Петревска

Универзитетски стоматолошки клинички центар

7

Катарина

Ставриќ

ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

8

Лазар

Тодоровиќ

ЈЗУ УК за детска хирургија

9

Ленче

Бојаџиевска

Универзитетски стоматолошки клинички центар

10

Слободан

Дамјановски

ЈЗУ УК за неврохирургија

ТОП 100 Македонски лекари според азбучен ред

#

Име на лекар

Презиме на лекар

Здравствена Установа

1

Александар

Адамов

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

2

Вјолца

Алији

ЈЗУ УК за радиологија

3

Љубица

Анастасиевска

ЈЗУ Општа болница "Д-р Ферид Мурад"  Гостивар

4

Валентина

Андова

ЈЗУ УК за кардиологија

5

Алан

Андоновски

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

6

Драган

Андоновски

Градска општа болница 8-ми Септември

7

Борче

Антевски

ЈЗУ УК за торакална и васкуларна хирургија

8

Николче

Арсовски

ЈЗУ Општа болница - Куманово

9

Аљбон

Асани

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

10

Ирфан

Ахмети

ЈЗУ УК за ендокринологија

11

Татјана

БајрактароваПрошева

ЈЗУ Клиничка болница Штип

12

Горан

Балевски

ЈЗУ Општа болница - Охрид

13

Алберто

Бенедети

ЈЗУ УК на лице, вилици и врат - Максилофацијална хирургија

14

Славица

Божиновска

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

15

Соња

Бојаџиева

ЈЗУ УК за детски болести

16

Ленче

Бојаџиевска

Универзитетски стоматолошки клинички центар

17

Нина

Биљановска

ЈЗУ УК за Дерматологија

18

Дубравка

Бунташеска

ЈЗУ Општа болница - Охрид

19

Марија

Вавлукис

ЈЗУ УК за кардиологија

20

Аднан

Врајнко

ЈЗУ Општа болница "Д-р Ферид Мурад"  Гостивар

21

Антонио

Гавриловски

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

22

Светлана

Гачева - Цветковска

Универзитетски стоматолошки клинички центар

23

Магдалена

Гашева

ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби

24

Магдалена

Генадиева

Димитрова

ЈЗУ УК за гастроентерохепатологија

25

Билјана

Ѓорѓиева

Универзитетски стоматолошки клинички центар

26

Климе

Ѓорески

ЈЗУ УК за радиологија

27

Лујза

Груева

ЈЗУ УК за кардиологија

28

Душанка

Грујоска-Вета

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

29

Михаел

Груневски

ЈЗУ УК за радиологија

30

Бети

Ѓуркова-Ангеловска

ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

31

Слободан

Дамјановски

ЈЗУ УК за неврохирургија

32

Артан

Дика

УК за пластична и реконструктивна хирургија

33

Ацо

Димов

ЈЗУ УК за детска хирургија

34

Весна

Димовска

ЈЗУ УК за очни болести

35

Марија

Евкоска

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

36

Цветанка

Евтимовска

Настевска

ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби

37

Сабиха

Елези

ЈЗУ Општа болница "Д-р Ферид Мурад"  Гостивар

38

Сашо

Еленчевски

Универзитетски стоматолошки клинички центар

39

Киро

Зафиров

Градска општа болница ‘’8-ми Септември’’

40

Никола

Ивановски

ЈЗУ Општа болница - Струмица

41

Фадил

Идризи

ЈЗУ Општа болница "Д-р Ферид Мурад"  Гостивар

42

Благица

Илиеска

ЈЗУ Општа болница - Прилеп

43

Александар

Јакимовски

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

44

Наташа

Јаковљевиќ

ЈЗУ УК за дерматологија

45

Татјана

Јаќовска

ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

46

Јакуп

Јакупи

ЈЗУ Општа болница "Д-р Ферид Мурад"  Гостивар

47

Даљип

Јахја

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

48

Јасминка

Јошева

ЈЗУ УК за радиологија

49

Глорија

Караѓозова

ЈЗУ Клиничка болница Штип

50

Оливер

Каранфилски

УК за хематологија

51

Лидија

Карапец

ЈЗУ Општа Болница - Охрид

52

Билјана

Кладорабска

ЈЗУ Општа болница - Кочани

53

Јорданка

Колева

ЈЗУ Општа болница - Струмица

54

Ирена

КондоваТопузовска

ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби

55

Јорго

Костов

ЈЗУ УК за кардиологија

56

Светлана

Кочева

ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

57

Златко

Лазаревски

ЈЗУ Општа болница - Струга

58

Славица

Мандоска

ЈЗУ Општа болница - Струга

59

Ѓоре

Марковски

ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби

60

Зоран

Матев

СБ  за белодробни заболувања и туберкулоза - Јасеново

61

Елизабета

Миладиновска-Харбов

Градска општа болница ‘’8-ми Септември’’

62

Добринка

Наунова Јовановска

ЈЗУ УК за инфективни болести и фебрилни состојби

63

Моника

Нашкова

ЈЗУ Клиничка болница Штип

64

Ристо

Никоски

ЈЗУ Општа болница - Прилеп

65

Софија

Пејкова

УК за пластична и реконструктивна хирургија

66

Мире

Петковски

СБ за белодробни заболувања и туберкулоза - Јасеново

67

Mара

Петревска

Универзитетски стоматолошки клинички центар

68

Миле

Петровски

ЈЗУ УК за детска хирургија

69

Русе

Пецановски

ЈЗУ УК на лице, вилици и врат - Максилофацијална хирургија

70

Владимир

Поповски

ЈЗУ УК на лице, вилици и врат - Максилофацијална хирургија

71

 Бујар

Превала

ЈЗУ Општа Болница - Струга

72

Зоран

Прочков

ЈЗУ Општа болница - Гевгелија

73

Ермир

Рамадани

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

74

Мерал

Реџепи

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

75

Дејан

Ристески

ЈЗУ УК за кардиологија

76

Нади

Рустеми

ЈЗУ Клиничка болница - Тетово

77

Лидија

Сечкова

ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

78

Лидија

Сотировска

ЈЗУ Клиничка болница „Д-Р Трифун Пановски“ - Битола

79

Елизабета

Спасиќ

ЈЗУ Општа болница - Куманово

80

Марија

Спиркоска

ЈЗУ Општа болница - Прилеп

81

Игор

Спироски

ЈЗУ УК за кардиологија

82

Сотир

Ставридис

ЈЗУ УК за урологија

83

Катарина

Ставриќ

ЈЗУ УК ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ

84

Агрон

Старова

ЈЗУ УК за дерматологија

85

Ќиро

Стефановски

Универзитетски стоматолошки клинички центар

86

Тинка

Стојанова

ЈЗУ Општа болница - Струмица

87

Крсте

Стрезовски

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

88

Лазар

Тодоровиќ

ЈЗУ УК за детска хирургија

89

Билјана

Тодоровска-Шапова

Универзитетска клиника по хируршки болести "Св. Наум Охридски" - Скопје

90

Весна

Трајкова

ЈЗУ Клиничка болница Штип

91

Виктор

Тренчев

УК за пластична и реконструктивна хирургија

92

Ирена

Фиљанска

Универзитетски стоматолошки клинички центар

93

Јасмин

Циривири

Градска општа болница ‘’8-ми Септември’’

94

Емилија

Чапароска

ЈЗУ УК за кардиологија

95

Весна

Челева

ЈЗУ УК за очни болести

96

Синоличка

Џамбазова-Здравковска

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

97

Ѓорѓе

Џокиќ

УК за пластична и реконструктивна хирургија

98

Никола

Џорлев

ЈЗУ Општа болница - Струмица

99

Илир

Шабани

ЈЗУ УК за ТОАРИЛУЦ

100

Роберт

Шумковски

ЈЗУ УК за неврохирургија

 Министерството за здравство ја продолжува досегашната практика за објавување на Листата на најдобро рангираните 100 доктори за месец мај оваа година, кои ги исполнуваат соодветните критериуми за наградување според системот за плаќање по успешност, со цел валоризирање на работата на оние кои најмногу се залагаат во работењето на ЈЗУ

Станува збор за најдобро рангираните 100 доктори за месец мај од секундарно и терциерно ниво, кои се движечка сила во своите институции.   

Сите наградени доктори стануваат дел од „Клуб 100-најдобри доктори“. Тие добиваат посебно признание и паричен надоместок во висина од нето плата, во која се вклучени сите додатоци на плата на здравствениот работник (двојна плата) за месецот за кој постигнал најдобар резултат.

Најдобро рангираните доктори ќе имаат право на дополнителна дејност во матичната институција каде работат и во останатите јавни здравствени установи.

Со имплементација на овој проект се валоризира работата на оние кои најмногу се залагаат во здравствените установи.

Изборот е направен според воспоставени критериуми, како што се остварениот учинок во месец мај, годинава, бројот на извршени интервенции, типот и видот на извршени интервенции, реализирани обуки и слично.

 

 

 

 

 

13.08.2013 - 10:56

најчитано сега