Премиерот Груевски преку оглас бара 28 службеници за во својот кабинет - плата до 30.000 денари

Врз основа на член 14 став 1 и 2 од Законот за државните службеници (“Службен весник на Република Македонија” бр.59/2000, 112/2000, 34/2001, 103/2001, 43/2002, 98/2002, 17/2003, 40/2003, 85/2003, 17/2004, 81/2005, 61/2006, 36/2007, 161/2008, 6/2009, 114/2009, 35/2010, 167/2010, 36/2011, 6/2012, 24/2012, 15/2013, 82/2013, 106/2013 и 132/2014) и Правилникот за начинот на селектирање и вработување на државните службеници и за формата и содржината на пријавата за интерен оглас за вработување на државен службеник (“Службен весник на Република Македонија” бр. 13/2011, 27/2011, 182/2011 и 69/2013) 

 

АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

објавува

ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 128/2014

за вработување на 28 државни службеници во Канцеларија на претседателот на Владата за следните работни места: 

1. Државен советник за економски прашања (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - Економски факултет
- најмалку 6 (шест) години работно искуство од кои 2 (две) години во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- способност за аналитичка работа
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 35.443,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

2. Државен советник за правни прашања (2)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - Правни студии
- најмалку 6 (шест) години работно искуство од кои 2 (две) години во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- способност за аналитичка работа
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 35.443,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

3. Државен советник за надворешна политика (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 6 (шест) години работно искуство од кои 2 (две) години во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- способност за аналитичка работа
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 35.443,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

4. Државен советник за односи со јавност и протокол (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 6 (шест) години работно искуство од кои 2 (две) години во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- способност за аналитичка работа
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 35.443,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

5. Државен советник за стручно административни прашања (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - Хуманистички науки
- најмалку 6 (шест) години работно искуство од кои 2 (две) години во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- познавање на работа со компјутер
- способност за аналитичка работа
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 35.443,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

6. Државен советник за меѓународни односи и соработка со меѓународни институции и организации (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - Општествени науки
- најмалку 6 (шест) години работно искуство од кои 2 (две) години во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- познавање на работа со компјутер
- способност за аналитичка работа
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 35.443,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

7. Државен советник за следење и реализација на проекти (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - Техничко технолошки науки
- најмалку 6 (шест) години работно искуство од кои 2 (две) години во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- познавање на работа со компјутер
- способност за аналитичка работа
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 35.443,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

8. Раководител на сектор за стручно административни работи (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 5 (пет) години работно искуство од кои 2 (две) години во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- раководни способности
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
- способност за решавање конфликти
Плата: 34.472,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

9. Помошник раководител на сектор за стручно административни работи (2)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 4 (четири) години работно искуство од кои 1 (една) година во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- раководни способности
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
- способност за решавање конфликти
Плата: 30.105,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

10. Помошник раководител на сектор за меѓународни односи и соработка со меѓународни институции и организации (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - од областа на општествени или хуманистички науки
- најмалку 4 (четири) години работно искуство од кои 1 (една) година во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- раководни способности
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
- способност за решавање конфликти
Плата: 30.105,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

11. Помошник раководител на сектор за односи со јавност и протокол (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 4 (четири) години работно искуство од кои 1 (една) година во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- раководни способности
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
- способност за решавање конфликти
Плата: 30.105,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

12. Раководител на одделение за стручно-технички работи, Сектор за стручно-административни работи (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - општествени науки
- најмалку 4 (четири) години работно искуство од кои 1 (една) година во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- раководни способности
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
- способност за решавање конфликти
Плата: 27.194,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

13. Раководител на одделение за информатичка технологија, Сектор за стручно-административни работи (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - Електротехнички факултет
- најмалку 4 (четири) години работно искуство од кои 1 (една) година во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- раководни способности
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
- способност за решавање конфликти
Плата: 27.194,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

14. Раководител на одделение за управување со човечки ресурси, Сектор за стручно - административни работи (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 4 (четири) години работно искуство од кои 1 (една) година во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- раководни способности
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
- способност за решавање конфликти
Плата: 27.194,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

15. Раководител на одделение за соработка со меѓународни финансиски институции, Сектор за меѓународни односи и соработка со меѓународни институции и организации (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 4 (четири) години работно искуство од кои 1 (една) година во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- раководни способности
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
- способност за решавање конфликти
Плата: 27.194,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

16. Раководител на одделение за протокол, Сектор за односи со јавност и протокол (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 4 (четири) години работно искуство од кои 1 (една) година во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- раководни способности
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
- способност за решавање конфликти
Плата: 27.194,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

17. Раководител на одделение за односи со јавност, Сектор за односи со јавност и протокол (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 4 (четири) години работно искуство од кои 1 (една) година во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- раководни способности
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
- способност за решавање конфликти
Плата: 27.194,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

18. Советник за економски прашања, Одделение за стручна работа, Сектор за стручно административни работи (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 240 ЕКТС - Економски факултет
- најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 24.040,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

19. Советник за односи со меѓународни финансиски организации и координација на финансиска помош, Одделение за соработка со меѓународни финансиски институции, Сектор за меѓународни односи и соработка со меѓународни институции и организации (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 240 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 24.040,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

20. Советник за протокол при одржување на протоколарни средби, Одделение за протокол, Сектор за односи со јавност и протокол (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 240 ЕКТС - од областа на хуманистички науки
- најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 24.040,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

21. Советник за односи со медиуми, Одделение за односи со јавност, Сектор за односи со јавност и протокол (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 240 ЕКТС - од областа на хуманистички науки
- најмалку 3 (три) години работно искуство во струката
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 24.040,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

22. Виш соработник за аналитика, Одделение за информатичка технологија, Сектор за стручно административни работи (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС - Природно математички науки – Информатика или Техничко технолошки науки - Компјутерска техника и информатика
- најмалку 2 (две) години работно искуство во струката
- активно познавање на англиски јазик
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 22.341,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

23. Соработник за постапување по претставки и предлози, Одделение за стручна работа, Сектор за стручно административни работи (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 1 (една) година работно искуство во струката
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 21.614,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

24. Соработник за подготовка на официјални меѓудржавни средби, Одделение за протокол, Сектор за односи со јавност и протокол (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 1 (една) година работно искуство во струката
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
Плата: 21.614,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

25. Виш референт за административно-техничка работа, Одделение за оперативна работа, Сектор за стручно административни работи (1)извршител(и);
- Више или Средно образование (VI или IV)
- најмалку 2 (две) години работно искуство во струката
- работа со компјутер
- лојалност, чесност, доверливост
Плата: 14.335,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

26. Раководител на сектор за меѓународни односи и соработка со меѓународни институции и организации (1)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или 300 ЕКТС - од областа на општествени науки
- најмалку 5 (пет) години работно искуство од кои 2 (две) години во државна служба
- активно познавање на англиски јазик
- работа со компјутер
- раководни способности
- комуникативност, лојалност, чесност, иницијативност, доверливост
- способност за тимска работа
- способност за решавање конфликти
Плата: 34.472,00 
Работни часови неделно: 40 ; Работно време од 08:30 до 16:30 ; Работни денови: од понеделник до петок 

Покрај горнаведените посебни услови, предвидени во Правилникот за систематизација на работните места на Канцеларија на претседателот на Владата заинтетресираните кандидати треба да ги исполнуват и општите услови за вработување на државни службеници, предвидени во членот 13 став (2) од Законот за државни службеници.

Рокот за доставување на пријавите изнесува (5) дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на објавувањето). Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето. Заинтересираните кандидати можат да поднесат ПРИЈАВА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ДРЖАВЕН СЛУЖБЕНИК (Јавен Оглас), во писмена форма преку писарницата на Агенцијата, по пошта на адреса Агенција за администрација Ул. Јуриј Гагарин бр. 15 - Комисија за селекција на јавен службеник (со назнака за оглас број 128/2014) или во електронска форма преку интернет локацијата на Агенцијата за администрација http://prijava.aa.mk.

Кандидатите се должни пријавата да ја пополнат во целост, прецизно и со точни податоци. Пријавите доставени преку пошта, треба да бидат примени во писарницата на Агенцијата најдоцна до денот на завршување на рокот за пријавување на јавниот оглас. Ненавремените и некомплетно пополнети пријави нема да се разгледуваат. 

Уредно пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на испитот за државен службеник и за достапноста на материјалите за подготовка на кадидатите за полагање на испитот. По полагањето на испитот за државен службеник со петте најуспешни кандидати за секое работно место, односно извршител, се спроведува структуирано интервју во рок од седум дена по полагањето на испитот во органот за чии потреби е објавен јавниот оглас. Врз основа на резултатите од образованието, од испитот и интервјуто, Комисијата за селекција објавува ранг-листа на тројцата најуспешни кандидати кои во рок од пет дена се тестираат со единствен психолошки тест со аспекти на интегритетот на личноста на кандидатот, односно може да се тестираат со тест батерија составена од психолошки тест и тест за интегритет, а трошоците за тестирањето паѓаат на товар на кандидатот

Образецот на пријавата е објавен во “Службен весник на Република Македонија” број 13/2011 ина интернет локацијата http://aa.mk.

Краен рок за пријавување: 15.10.2014

 

 

10.10.2014 - 22:56


 

Редакцијата на Press24 не сноси никаква одговорност за коментарите. Бидејќи се генерираат преку Facebook за нив важат правилата и условите на социјалната мрежа

најчитано сега