Ѓорѓиев: Измените на Кривичниот законик ќе ја подобрат бизнис климата

Измените и дополнувањата на Кривичниот законик кои беа усвоени на последната седница на Владата на Република Македонија предвидуваат поквалитетна заштита на интересите на правните лица, на друштвата и претпријатијата, унапредување на правата на лицата во нив и на акционерите.

- Владата е стратешки насочена кон спроведување на континуирани реформи, мерки и активности чија цел е подобрување и унапредување на бизнис климата и деловното опкружување во нашата земја, изјави на денешната прес-конференција владиниот портпарол Александар Ѓорѓиев, посочувајќи дека станува збор за вградување ново предвидено кривично дело со наслов „злоупотреба при склучување договор меѓу заинтересирани страни“ во Кривичниот законик.

Во членот кој се предлага, во ставот 1, се предвидува дека одговорно лице во правно лице, кое свесно ќе склучи договор како заинтересирана страна спротивно на законските прописи за склучување таков договор, и со тоа ќе предизвика значителна имотна штета за правното лице или за трети лица, или значителна имотна корист за правното лице или за трети лица ќе се казни со парична казна и затвор од шест месеци до три години.

Владиниот портпарол појасни дека доколку пак со делото од овој став 1, сторителот прибавил за себе или за друг поголема имотна корист или за правното лице предизвикал имотна штета од големи размери, ќе се казни со парична казна и казна затвор од една до пет години.

За делото од ставот 1, како што додаде, правното лице кое остварило имотна корист ќе се казни со парична казна.

На овој начин се остварува двострана заштита. Се санкционира делување на одговорното лице на штета на имотот и интересите правното лице, со што би се направила и нанела штета на истите во претпоставена ситуација, но и се санкционира однесување кое значи придобивка за едно правно лице ако со противзаконско однесување на одговорно лице во тоа правно лице се наштетува на имотот и интересите на друго правно лице, рече Ѓорѓиев и додаде дека со вака предвидена норма се обезбедува посигурен и попредвидлив поредок и деловно опкружување.

Овој член, како што истакна Ѓорѓиев, дава кривично-правна заштита, но и предвидува кривично-правна санкција и за непочитување на одредбите од Законот за трговски друштва и Законот за хартии од вредност кои пропишуваат дека  органите на друштвото пред да донесат одлука за одобрување на зделка со заинтересирана страна, и тоа во случај кога трансакциите односно зделката надминуваат 10 отсто од активата на акционерските друштва, мора да прибават мислење од овластен ревизор и тоа од регистарот на овластени ревизори кој го води Комисијата за хартии од вредност.

- Доколку органите на друштвото не ги испочитуваат овие одредби ќе бидат третирани согласно ново предвидениот член од Кривичниот законик по неговото усвојување, рече Ѓорѓиев.

Новиот член од Кривичниот законик ќе важи и за третирање и санкционирање на сите делувања и однесувања на одговорните лица во правното лице, со кои што делувања и однесувања спротивно од законот ќе се наштети на интересите на правното лице, друштвото, и трети страни, но и на други правни лица и друштва и страни кои доаѓаат во корелација, за што ќе одлучува судот во соодветна процедура, ценејќи ги фактите, доказите и аргументите во конкретна ситуација.

- Очекуваме со измените и дополнувањата да се придонесе кон подобра заштита на интересите и имотот на правните лица, да се подобри стопанската дејност, да се обезбеди поголема правичност, и мотивација за активирање во бизнис секторот, нагласи владиниот портпарол.

Овој чекор, како што рече Ѓорѓиев, ќе биде препознаен од меѓународните институции и организации како чекор за подобрување на бизнис климата и ќе резултира со позитивно вреднување на Република Македонија пред меѓународните институции и организации.

Предлог законот за измена и дополнување на Кривичниот законик е веќе испратен на усвојување во Собранието на Република Македонија. 

најчитано сега