Македонската влада вработува 159 лица - плата 20.000 денари

 

АГЕНЦИЈАТА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

објавува
ЈАВЕН ОГЛАС БРОЈ – 167/2013
за вработување на 159 државни службеници во Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат за следните работни места:
 
 
 
1. Помлад соработник за општи и административни работи, Одделение за општи и административни работи, Сектор за општи работи (13)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – факултет од областа на општествени науки, хуманистички науки, природно-математички науки
- без работно искуство
- Познавање на англиски јазик или друг светски јазик
- Компјутерски вештини (MS Word, Excel, MS Outlook, Internet)
- Способност за работа под притисок и извршување на работни задачи со рок
- Исполнителност, самоиницијативност, чесност и лојалност
- Ефективна вербална и писмена комуникација
- Ориентираност кон тимска работа
- Организациски вештини
- Дневно работно време 08:30 – 16:30; Неделно работно време од понеделник до петок; Основна нето плата: 20.170,00 денари
 
2. Помлад соработник за економија и бизнис администрација, Одделение за општи и административни работи, Сектор за општи работи (31)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – факултет од областа на општествени науки, техничко-технолошки науки, биотехнички науки
- без работно искуство
- познавање на англиски јазик или друг светски јазик
- компјутерски вештини (MS Word, Excel, MS Outlook, Internet)
- способност за работа под притисок и извршување на работни задачи со рок
- исполнителност, самоиницијативност, чесност и лојалност
- ефективна вербална и писмена комуникација
- ориентираност кон тимска работа
- организациски вештини
- Дневно работно време 08:30 – 16:30; Неделно работно време од понеделник до петок; Основна нето плата: 20.170,00 денари
 
3. Помлад соработник за административни работи, Одделение за стручни и административно-технички работи, Сектор за општи работи (20)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – факултет од областа на општествени науки, техничко-технолошки науки, хуманистички науки
- без работно искуство
- познавање на англиски јазик или друг светски јазик
- компјутерски вештини (MS Word, Excel, MS Outlook, Internet)
- способност за работа под притисок и извршување на работни задачи со рок
- исполнителност, самоиницијативност, чесност и лојалност
- ефективна вербална и писмена комуникација
- ориентираност кон тимска работа
- организациски вештини
- Дневно работно време 08:30 – 16:30; Неделно работно време од понеделник до петок; Основна нето плата: 20.170,00 денари
 
4. Помлад соработник за стручни и административни работи, Одделение за стручни и административно-технички работи, Сектор за општи работи (30)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – факултет од областа на општествени науки, медицински науки и здравство, биотехнички науки
- без работно искуство
- познавање на англиски јазик или друг светски јазик
- компјутерски вештини (MS Word, Excel, MS Outlook, Internet)
- способност за работа под притисок и извршување на работни задачи со рок
- исполнителност, самоиницијативност, чесност и лојалност
- ефективна вербална и писмена комуникација
- ориентираност кон тимска работа
- организациски вештини
- Дневно работно време 08:30 – 16:30; Неделно работно време од понеделник до петок; Основна нето плата: 20.170,00 денари
 
5. Помлад соработник за оперативна поддршка за технички работи, Одделение за заеднички работи, Сектор за општи работи (7)извршител(и);
- Висока стручна спрема (VII/1) или најмалку 180 ЕКТС – факултет од областа на општествени науки, техничко-технолошки науки, природно-математички науки
- без работно искуство
- познавање на англиски јазик или друг светски јазик
- компјутерски вештини (MS Word, Excel, MS Outlook, Internet)
- способност за работа под притисок и извршување на работни задачи со рок
- исполнителност, самоиницијативност, чесност и лојалност
- ефективна вербална и писмена комуникација
- ориентираност кон тимска работа
- организациски вештини
- Дневно работно време 08:30 – 16:30; Неделно работно време од понеделник до петок; Основна нето плата: 20.170,00 денари
 
6. Помлад референт за технички работи, Одделение за стручни и административно-технички работи, Сектор за општи работи (58)извршител(и);
- Више или Средно образование (VI или IV)
- без работно искуство
- компјутерски вештини (MS Word, Excel, MS Outlook, Internet)
- способност за работа под притисок и извршување на работни задачи со рок
- исполнителност, самоиницијативност, чесност и лојалност
- ориентираност кон тимска работа
- организациски вештини
- Дневно работно време 08:30 – 16:30; Неделно работно време од понеделник до петок; Основна нето плата: 12.655.00 денари
 
Покрај горнаведените посебни услови, предвидени во Правилникот за систематизација на работните места на Влада на Република Македонија – Генерален секретаријат заинтетресираните кандидати треба да ги исполнуват и општите услови за вработување на државни службеници, предвидени во членот 13 став (2) од Законот за државни службеници.
Рокот за доставување на пријавите изнесува (5) дена, сметано од наредниот ден од денот на објавувањето на огласот (не сметајќи го денот на објавувањето). Условите наведени во огласот, кандидатите треба да ги исполнуваат во моментот на пријавувањето.
Уредно пријавените кандидати на јавниот оглас, ќе бидат известени за времето и местото на одржување на испитот за државен службеник и за достапноста на материјалите за подготовка на кадидатите за полагање на испитот. По полагањето на испитот за државен службеник со петте најуспешни кандидати за секое работно место, односно извршител, ќе се спроведе интервју во рок од седум (7) дена од денот на полагањето на испитот, во просториите на институцијата за чии потреби е објавен јавниот оглас.
 
Аплицирање на следниот линк:
28.10.2013 - 14:47

најчитано сега